Smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA AKCÍCH
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi svihadla.cz zástupcem Janou Beránkovou (dále jen svihadla.cz) a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 159/99 Sb. a občanského zákoníku 40/64 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále je upraven těmito všeobecnými podmínkami. svihadla.cz si vyhrazuje právo uvést ve vlastních prodejních materiálech odlišné podmínky a specifikace, které mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami.
2. ÚČASTNÍCI AKCE
svihadla.cz poskytuje objednané a řádně zaplacené služby všem zákazníkům. Osoby mladší 18 let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let. Účastníci ve věku 10-18 let se mohou zúčastnit pouze s výslovným souhlasem jejich zákonného zástupce, pokud se zástupce sám akce nezúčastní.
3. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ
a) Právo účasti zákazníka na akci vzniká zaplacením ceny. Povinnost závazné rezervace - zaknihování objednané služby ve prospěch zákazníka ze strany svihadla.cz Jana Beránková vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané objednávky, prohlášením, že je zákazník plně seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami, že s těmito podmínkami souhlasí a zaplacením 50 % zálohy ceny, či celkové ceny.
b) Doplatek ke složené záloze za poskytovanou službu je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před začátkem pobytu. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla cena smluvené služby připsána na účet svihadla.cz. Bez úplného zaplacení zákazník neobdrží potřebné listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na akci, a svihadla.cz je oprávněna objednávku zrušit.
c) Pro případ rezervace akce ve lhůtě kratší než 30 dní před plánovanou akcí je celková cena zájezdu splatná zároveň s objednávkou.
d) Pro případ, že zákazník objednávku doručí až po vyznačené lhůtě, případně je-li objednávka vyplněna neúplně či v rozporu s Všeobecnými podmínkami, je svihadla.cz oprávněna prodat účast na akci dalšímu zájemci.
e) Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnost okamžikem přijetí objednávky svihadla.cz.
f) Objednávka platí pro všechny další osoby na ní uvedené. Za plnění smluvních závazků osob na objednávce uvedených ručí objednavatel jako za své vlastní. Má se za to, že objednavatel je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto odlišně.
g) Nedílnou součástí objednávky je řádně vyplněná přihláška za KAŽDOU přihlašovanou osobu, popřípadě vyplněný list odpovědnosti za svěřené osoby s podpisy rodičů.
4. SJEDNANÉ SLUŽBY
a) Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na objednávce a odvozený z nabídky. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec nabídky musí být písemně uvedeny v objednávce, nebo jejím doplňku a potvrzeny svihadla.cz Janou Beránkovou a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím.
b) Délka trvání akce je určena termíny uvedenými v objednávce, časy odjezdů a příjezdů budou potvrzeny.
5. CENY A JEJICH ÚHRADA
Ceny akcí jsou smluvními cenami sjednanými dohodou mezi zákazníkem a svihadla.cz Jana Beránková. Závazná a dohodnutá cena je uvedena v objednávce. Případnou změnu ceny je svihadla.cz Jana Beránková povinna určit a písemně oznámit nejpozději 7 dnů před označeným dnem zahájení akce. Cena obsahuje všechny služby, které jsou uvedeny v nabídce. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, která mu bude sdělena při oznámení změny sjednaných cen služeb, bude se mít za to, že se změnami souhlasí. V takovém případě má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy a to bez jakýchkoliv stornopoplatků.
a) Při zrušení služeb nebo akce ze strany svihadla.cz Jana Beránková, nebo při závažné změně programu (za závažnou změnu se nepovažuje změna instruktora u sportovních akcí, dále změna ubytovacího či stravovacího zařízení, pokud je ubytování nebo stravování poskytnuto ve stejné nebo vyšší kvalitě a svihadla.cz nemohla tuto skutečnost předem ovlivnit).
b) Při zvýšení ceny akce o více než 10% původně stanovené ceny.
c) Zákazník bere na vědomí, že při obsazení více lůžkového pokoje jednou osobou musí být započítána přirážka k ceně jako za rezervaci jednolůžkového pokoje, pokud se další účastníci nepřihlásí.
d) Dětské ceny jsou uvedeny v prodejních materiálech.
6. ZRUŠENÍ AKCE ZÁKAZNÍKEM A ZMĚNY V REZERVACI
a) Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu kdykoliv před akcí. Zrušení musí být provedeno písemně a zpětně potvrzeno svihadla.cz. Pro určení doby zrušení účasti na akci je rozhodující datum doručení písemného oznámení o zrušení akce do svihadla.cz.
b) Stornopoplatky se účtují za každého jednoho přihlášeného účastníka celkové ceny v následující výši: více než 40 dní před akcí - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10% z ceny. 39 - 20 dní před akcí - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20% z ceny. 19 - 7 dní před akcí - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z ceny. 6 - 3 dny před akcí - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z ceny. 2 dny a méně před odjezdem - 100% z ceny.
7. ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY svihadla.cz
a) svihadla.cz je oprávněna v těch případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků - tj. 15 osob anebo jestliže uskutečnění akce není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti proveditelné, zrušit akci nejpozději 20 dní před jejím zahájením.
b) Je-li uskutečnění akce konkrétně ztíženo z důvodů nepředvídatelných mimořádných okolností jako zemětřesení, živelné pohromy, nebo by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví a život zákazníků a které nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat, svihadla.cz oprávněna akci zrušit.
c) Ve všech uvedených případech nabídne svihadla.cz zákazníkovi jiný termín, nebo zákazník obdrží plnou cenu za sjednané služby zpět bez zbytečného odkladu. Pro tento případ nevzniká zákazníkovi žádný nárok na další náhrady.
8. REKLAMACE
Pro případ, že akce nebo jiná plnění neprobíhají podle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn provést reklamaci. Zákazník je povinen své požadavky oznámit svihadla.cz neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém, a to vždy písemnou formou. Nárok na reklamaci je nutné uplatnit nejpozději 3 měsíce po skončení akce.
9. RUČENÍ A VADY svihadla.cz
Ručí za správnost popisu a provedení služeb, nikoliv za správnost údajů uvedených v prospektech, jejichž vydavatelem není a nemůže je ovlivnit. Nároky zákazníků zanikají, nejsou-li uplatněny z titulu odpovědnosti za škodu, do 3 měsíců po ukončení akce.
10. POJIŠTĚNÍ
Pojištění si klient sjednává sám.
11. PLATNOST
Tyto všeobecné podmínky platí pro účastníky námi pořádaných akcí.
Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy se zákazníkem.